VURDERING OG DOKUMENTASJON

Både lærlingens prestasjoner og bedriftens opplæring skal dokumenteres og vurderes gjennom hele opplæringsperioden.


Arbeidet en lærling skal utføre kan grovt sett deles inn i planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitet. For å kunne vurdere og lære av det arbeidet som er gjort, er det nødvendig å kunne dokumentere hva som var planlagt og hvorfor, og om gjennomføring og kvalitet er i tråd med planleggingen. Dette gjøres løpende av lærlingen. Instruktørens arbeid er å hjelpe lærlingen til å forstå:

 • Hva som skal dokumenteres
 • Hvorfor det skal dokumenteres
 • Hvordan det skal dokumenteres

Formålet med vurdering er å gi lærlingen/lærekandidaten en forståelse av hvordan han/hun ligger an i sitt arbeid i forhold til å nå kompetansemålene i læreplanene. Grunnlaget for vurderingen er dokumentasjonen av arbeid de har gjennomført. Vurderingsarbeidet skal fokusere på:

 • Lærlingens forutsetninger - danne grunnlag for tilpasset opplæring
 • Arbeidsutførelse - brukes som redskap i læreprosessen
 • Faglig utvikling - bidra til økt kompetanse i faget

I tillegg til faglig vekst skal vurderingen også bidra til personlig vekst for lærlingen/lærekandidaten.

Det er pålagt å gjennomføre sytematisk og kontinuerlig underveisvurdering av arbeidet og den faglige utviklingen til lærlingen. Dette gjennom løpende og systematiske meldinger som gis skriftlig eller muntlig. En god praksis er at lærling og instruktør sammen blir enige om hva som skal vektlegges i vurderingen fra gang til gang. Dette kan knyttes opp til en plan for hvert halvår, evt uke, månede eller kvartal. Lærlingens arbeid med komplekse og/eller samensatte utfordringer krever at instruktøren gjennom uformelle og formelle samtaler utfordrer lærlingen til blant annet å reflektere over:

 • Planlegging av arbeidet
 • Valg av begrunnelser
 • Den praktiske gjennomføringen
 • Kvaliteten på arbeidet
 • Dokumentasjon
 • Utvikling av kompetansen inne HMS

Lærebedriften skal gi lærlingen denne underveisvurdering uten karakterer. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering er gitt.

Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen av lærlingen. Vurderingen er uten karakter og skal  beskrive kompetansen i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Den skal også gi lærlingen veiledning i hvordan han/hun kan øke kompetansen sin i faget. Halvårsvurderingen er instruktørens ansvar, men i de tilfeller der lærlinge er tilknyttet et opplæringskontor, er det vanlig at kontoret deltar i vurderingen. Kort fortalt innebærer halvårsvurderingen at instruktøren:

 • Klargjør hensikten med halvårsvurderingen
 • Lar lærlingen vurdere eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig utvikling.
 • Gir sin beskrivelse av lærlingens faglige kompetanse i forhold til kompetansemålene.
 • Samtaler med lærlingen om hva som skal til for å øke kompetansen i faget - både hva lærlingen kan gjøre, og hva bedriften kan gjøre.
 • Oppsummere samtalen og avtale oppfølging

I forkant av samtalen sendes det ut en innkalling slik at lærlingen kan forberede seg. Lærlingen bør tenke gjennom hva han/hun ønsker å ha fokus på med tanke på egenvudering.

I opplæringsloven § 4-7 står det at lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring slik at lærlingen får opplæring i samsvar med opplæringsloven.

Lærebedriften skal derfor årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlingen. Det er utarbeidet interne rutiner for hvordan dette skal foregå i hvert enkelt fylke. De fleste steder er denne rapporten elektronisk.

Les mer på Utdanningsdirektoratet sine nettsider : Vurdering og dokumentasjon

Levert av  
mangadexmangadex