SVENNE- OG FAGPRØVE

Svenne-/fagprøven skal avlegges når læretiden er fullført, og senest to måneder etter at den er avsluttet.

Svenne-/fagprøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen i VG3  og består av fire deler:

  • Planlegging av arbiedet og begrunnelse for valgte løsninger.
  • Gjennomføring av et faglig arbeid.
  • Vurdering av eget prøvearbeid.
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid.

Hvis lærlingen ikke består fag- eller svenneprøven, kan han/hun avlegge ny prøve. Lærebedriften skal medvirke til dette, men er ikke pliktig til å forlenge lærekontrakten fram til annengangsprøve. Dersom både lærlingen og bedriften er enige om det, kan læretiden forlenges ved frivillig avtale.

Før lærlingen kan avlegge fag- eller svenneprøven må han/hun som hovedregel ha bestått alle fag på Vg1 og Vg2 som fører fram til lærefaget. I særløpsfagene er det ikke Vg2 i skole, så han/hun må da følge opplæring i både programfag og fellesfag i løpet av læretida, og han/hun må ta nødvendige eksamener før han/hun kan avlegge fag- eller svenneprøven.

Ved fag- og svenneprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Svenne-/fagprøven skal utarbeides i et samarbeid mellom prøvenemnd, opplæringsbedrift og lærling. Innholdet i prøven tilpasses opplæringsbedriftens hovedproduksjon, det vil si den type kunder og det markedet opplæringsbedriften er i.

Dette er de viktigste punktene:

  • Svennprøve skal gjennomføres på avtalt tid, sammenhengende og uten ophold.
  • Prøve med konkrete oppgaver kan ikke gjøres kjent for kandidaten før prøvestart, altså første prøvedag.
  • Forberedelsene til prøven, herunder utarbeidelse av arbeidstegninger og skisser, kan ikke påbegynnes før prøven er igangsatt.
Levert av  
mangadexmangadex