OPPLÆRINGSPLAN

Opplæringsplanen er et verktøy som skal bidra til å sikre at lærlingen(e) får opplæring som tilfredsstiller målene i læreplanen. Bedriften er pliktig til å lage en generell plan for opplæringen.


Her er noen momenter som bør avklares når en plan skal lages:

 • Hva er bedriftens mål når det gjelder profilering, rekkruttering og utvelgelse?
 • Hvordan vil vi introdusere lærlingen i bedriften og utarbeide lærekontrakt og arbeidsavtale?
 • Hvilke arbeidsoppgaver i bedriften støtter de ulike målene i læreplanen?
 • Hvem har ansavar for at lærlingen får vært med på alle disse oppgavene?
 • Hva slags teoriopplæring eller kurs er nødvendig for lærlingen?
 • Hvordan skal lærlingen dokumentere opplæringen sin?
 • Når og hvordsan skal de halvårlige lærlingesamtalene og den skriftlige vurderingen gjennomføres?
 • Hvilke rutiner har for oppmelding og forberedelse til svenneprøven?
 • Hvilke rutiner har bedriften for å vurdere seg selv som lærebedrift?
 • Hvordan vil bedriften vurdere holdninger og opplæringsbehov hos opplæringsansvarlig?


Opplæringsplanen skal inneholde:
Beskrive hvordan opplæringen foregår i bedrifen:

 • Hvem som er ansvarlig
 • Tidspunkter for opplæring
 • Omfang av opplæringen


Hvordan vil bedriften vurdere holdninger og opplæringsbehov hos instruktøren? 

Beskrive bedriftens instruktørkompetanse i forhold til de enkelte kompetansemålene.
Beskrive hvordan bedriften vil dekke opp eventuelle mangler i egen kompetanse, for eksempel gjennom:

 • samarbeid med andre bedrifter
 • innleide instruktører
 • opplæringsringer
 • opplæringskontorer
 • videreutvikling av instruktørkompetansen

Opplæringsplanen gjelder ved siden av de øvrige retningslinjene i bedriften, som lovverk, kontrakter, arbeidsreglementet, uskrevne regler og det som i arbeidsretten kalles for ”arbeidsgivers styringsrett”, altså ledernes rett til å planlegge og fordele arbeidet etter bedriftens behov.

Levert av  
mangadexmangadex