LÆREKONTRAKT

En lærekontrakt er en avtale mellom opplæringskontor eller opplæringsbedrift og lærling.

Lærekontrakt kan skrives når fylkeskommunen har godkjent bedriften/opplæringskontoret.
Ved å underskrive kontrakten har bedriften forpliktet seg til å gi opplæring i henhold til både den fagspesifikke og den generelle læreplanen. Bedriften skal legge vekt på å skape et godt og støttende arbeids- og læremiljø og lage en plan for opplæringen ut fra den enkeltes muligheter, læreplanens mål og bedriftens virksomhet.

Når skal lærekontrakten tegnes?
Lærekontrakten skal tegnes ved læreforholdets begynnelse. Lærekontrakten må være godkjent av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.- for å være gyldig, og den gjelder fra den dagen læreforholdet starter. Det skal også inngås en tidsbegrenset arbeidsavtale som legges ved lærekontrakten eller ligger i lærlingens perm på arbeidsplassen.

Skriftlig lærekontrakt og tidsbegrenset arbeidsavtale må opprettes senest en måned etter læreforholdets start.

Hvem har krav på prøvetid?
Lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift (se opplæringsloven § 4-5 tredje avsnitt), skal ha en prøvetid på 6 måneder. Det er ikke anledning for lærlingen eller bedriften å avtale kortere prøvetid.
For andre lærlinger er det ingen prøvetid.

Hvordan skal lærekontrakten fylles ut?
Selve lærekontrakten kan du finne inne på Utdanningsdirektoratets sider. Her finner du også en veiledning for hvordan du skal fylle den ut.

Må det skrives både arbeidsavtale og lærekontrakt?

Ja, det må alltid skrives en separat tidsbegrenset arbeidsavtale med lærlingen. I de nye lærekontraktsformularene er det en egen rubrikk for arbeidsavtalen. Alle fylkeskommuner skal forholde seg til denne. Det er enkelt å føre dato for inngått arbeidsavtale inn i lærekontrakten. Kopi av arbeidsavtalen behøver ikke nødvendigvis å legges ved kontrakten ved innsending til godkjenning, men dette vurderes av den enkelte fylkeskommune.

Bedriften er knyttet til et opplæringskontor, hva gjør vi da?
Er bedriften knyttet til et opplæringskontor skal lærekontrakten skrives med opplæringskontoret og tidsbegrenset arbeidsavtale med bedriften.

Hvordan avsluttes læreforholdet?
Dette kan i utgangspunktet foregå på to måter: 

  • Kontrakten heves.
  • Læretiden er fullført og lærlingen har gått opp til fagprøve/svenneprøve.

Ved læretidens avslutning opphører ordinært ansettelsesforholdet. Dersom lærlingen skal forsette i bedriften, må ny arbeidsavtale inngås.

Forlenges lærekontrakten automatisk ved stryk?
Hvis svenneprøven ikke blir bestått, kan læretiden forlenges ved en frivillig avtale mellom lærlingen og lærebedriften. Fylkeskommunene medvirker ikke ved inngåelsen av denne avtalen. Lengden på avtalen avgjøres gjennom vurdering av resultatet på svenneprøven.

Lærekontrakt og opplæringskontrakt er regulert av opplæringsloven § 4-5

Levert av  
mangadexmangadex