ENDRING OG HEVING AV LÆREKONTRAKT OG ARBEIDSKONTRAKT 

Opplæringsloven § 4-6. Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt:


Med tillatelse fra fylkeskommunen kan opplæringskontrakten mellom lærekandidaten og lærebedriften endres i løpet av kontraktstiden til ordinær lærekontrakt med fagbrev elelr svennebrev som mål. Etter samtykke fra fylkeskommunen kan lærekontrakten mellom lærlingen og lærebedriften i løpet av kontraktstiden endres til opplæringskontrakt med kompetanse som mål.

Det er mulig å endre eller heve kontrakten for lærlinger/lærekandidater eller bedrift i samråd med fylkeskommunen hvis det er ønske om det. Dette kan gjøres dersom: 

  • Den andre parten gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
  • Lærlingen, lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å holde frem i læreforholdet, eller
  • Lærlingen sier skriftlig ifra om at det er en urimelig ulempe for han eller henne å holde frem ut kontraktstiden.

Fylkeskommunen avgjør i tilfelle når læreforholdet skal ta slutt. Lærebedriften skal skrive en attest for den delen av kontraktstiden som er gjennomført med noen ord om hvordan det har gått i denne tiden av opplæringa.

Obs!Obs!
Når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hever kontrakten, faller retten til videregående opplæring etter § 3-1  bort dersom fylkeskommunen ikke vedtar noe annet. Når det blir gjort vedtak om å heve en kontrakt etter krav fra lærebedriften, beholder lærlingen eller lærekandidaten retten til videregående opplæring med mindre vedtaket fastsetter at retten faller bort.

Før det blir gjort vedtsak om heving av kontrakt etter krav fra lærebedriften, eller før det blir gjort vedtak om tap av rettigheter, skal lærlingen eller lærekandidaten kunne forklare seg muntlig for den som skal gjøre vedtaket.

Etter samtykke fra fylkeskommunen kan læretiden avbrytes i forbindelse med permisjon.

Dersom lærebedriften stanser eller ikke lenger fyller vilkårene for godkjenning etter § 4-3, eller dersom fylkeskommuen mener at opplæringen ikke er tilfredsstillende, skal fylkeskommunen søke å skaffe lærlinger eller lærekandidatene ny læreplass for resten av kontrakttiden. Den nye lærebedriften gir inn i kontrakten i stedet for den tidligere lærebedriften. Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontraktsstiden i den nye lærebedriften gjøres inntil ett år lengre dersom opplæringa har vært mangelfull.

Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan ikke endres eller heves på annen måte enn etter denne paragrafen. Unntakt gjelder for lærlinger som har prøvetid etter § 4-5 tredje leddet.

Levert av  
mangadexmangadex